1. OZNAČENIE PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov obchodnou spoločnosťou Bridee.online, s. r. o., so sídlom Štefánikova 1408/58, 905 01 Senica, IČO: 54 047 013, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 49992/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare), ku ktorému dochádza:

 • pri činnosti na webovej stránke Prevádzkovateľa bridee.online (ďalej ako „webová stránka“),
 • pri poskytovaní služieb Prevádzkovateľa inými prostriedkami (pri výkone podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa ako takej).

pričom vo vyššie uvedených prípadoch dochádza k spracúvania osobných údajov zákazníkov Prevádzkovateľa, obchodných partnerov a ich kontaktných osôb (zástupcov) v prípade, ak sú obchodní partneri právnickými osobami, návštevníkov webovej stránky Prevádzkovateľa.

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov vo vyššie uvedených prípadoch. Prostredníctvom týchto Zásad si Prevádzkovateľ plní informačnú povinnosť voči všetkým dotknutým osobám tak v prípade, ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby ako aj v prípade, ak získal Vaše osobné údaje z iného zdroja.

Prevádzkovateľ spracúvané Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu aj ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese Bridee.online, s. r. o., so sídlom Štefánikova 1408/58, 905 01 Senica alebo e-mailom na e-mailovú adresu info@bridee.online. Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na vyššie uvedených kontaktných adresách v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov.

 1. KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČELY, PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA A DOBA UCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje výlučne v súlade so zásadou minimalizácie čo znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny a odôvodnený účel spracúvania potrebné, tak, aby mohol plniť uzatvorené zmluvy, zákonné povinnosti, spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo aby spracúval Vaše osobné údaje, na spracúvanie ktorých ste mu udelili súhlas. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy iba počas doby, počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať, ktorá je buď určená Prevádzkovateľom v súlade so zásadou minimalizácie alebo vyplýva z ustanovení príslušných právnych predpisov).  Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak príslušné právne predpisy (napr. v oblasti archivácie) neustanovujú inak.

 • Konkrétne účely, aj so stanoveným právnym základom a dobou uchovávania, na ktoré Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, pri prevádzke webovej stránky a nadväzujúcich profilov na sociálnych sieťach, nájdete v tabuľke nižšie:

Právny základ podľa čl. 6 ods. 1 Nariadenia

Účely spracúvania

Spracúvané osobné údaje

Doba uchovávania

Spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia) - Vaše osobné údaje spracúvame aj v prípade, ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, výlučne vždy v prípade, ak tieto prevažujú nad Vašimi právami a slobodami ako dotknutej osoby.

Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených prevádzkovateľovi prostredníctvom, správy na sociálnej sieti, e-mailovej komunikácie alebo telefonicky sledovaným oprávneným záujmom je v tomto prípade odpovedanie na doručené správy  pre riadne vedenie obchodnej komunikácie, zlepšovanie kvality poskytovaných služieb a získavanie novej klientely.

E-mailová adresa, tel. číslo, iné údaje uvedené v správe, meno a priezvisko

60 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, aká skutočnosť nastane skôr

Právny základ podľa čl. 6 ods. 1 Nariadenia

Účel spracúvania

Spracúvané osobné údaje

Doba uchovávania

Spracúvanie za účelom plnenia zmluvy medzi Prevádzkovateľom a fyzickými osobami, fyzickými osobami podnikateľmi a právnickými osobami

- spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia zmluvných povinností

Bežné osobné údaje potrebné k registrácii a iné osobné údaje uvedené nad rámec registrácie v profile alebo iných službách poskytovaných Prevádzkovateľom

Od registrácie po dobu jej trvania, po jej zániku do uplynutia premlčacích lehôt, prípadne do úplného vysporiadania právnych nárokov

Právny základ podľa čl. 6 ods. 1 Nariadenia

Účely spracúvania

Spracúvané osobné údaje

Doba uchovávania

Spracúvanie v prípade, ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním jej osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia)– v určitých prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje aj na základe súhlasu, ktorý si od Vás vopred vyžiadame, a ktorý môžete kedykoľvek bez akéhokoľvek postihu odvolať

spracúvanie osobných údajov za účelom merania návštevnosti webovej stránky a cielenie reklamy Prevádzkovateľa (prostredníctvom súborov cookies)

Údaje o aktivite na webovej stránke Prevádzkovateľa a o preferenciách v online prostredí

Cookies – v závislosti od využívaného druhu cookies, spravidla do 2 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr (viac v podstránke venovanej cookies)

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté.

Vyššie uvedené osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich sami poskytnete (pri poslaní správy na sociálnej sieti alebo pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa). V niektorých prípadoch, najmä ak si Prevádzkovateľa od Vás objedná službu je zdrojom Vašich osobných údajov práve obchodná spoločnosť alebo iný subjekt, ktorého ste zástupcom alebo kontaktnou osobou. Ak by ste v niektorých prípadoch neposkytli Vaše osobné údaje Prevádzkovateľovi, nemohol by Prevádzkovateľ odoberať tovar, uzatvoriť s Vami zmluvu a plniť svoje ostatné zákonné a zmluvné povinnosti. 

 1. KOMU PREVÁDZKOVATEĽ POSKYTUJE vAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom, predovšetkým orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje v postavení samostatných prevádzkovateľov a ako tretie strany – najmä správcovi dane, Úradu na ochranu osobných údajov, súdom, orgánom činným v trestnom konaní či príslušnej obci.

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria:

 • spoločnosť zabezpečujúca hostingové služby webovej stránky www.bridee.online,
 • spoločnosť poskytujúca služby správy webovej stránky a prezentačné služby,
 • spoločnosť poskytujúca e-mailové služby,
 • spoločnosť poskytujúca účtovné služby,
 • spoločnosť poskytujúca služby platobnej brány.

K príjemcom Vašich osobných údajov patrí v prípade spracúvania osobných údajov prostredníctvom profilov na sociálnych sieťach aj prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí (LinkedIn Corporation, Meta, Inc.) v postavení spoločných prevádzkovateľa – v takom prípade dochádza k prenosu osobných údajov do USA. Pri využívaní analytických a marketingových cookie súborov na webovej stránke môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté poskytovateľom týchto služieb (najmä spoločnosti Google, LLC), ak ich bude Prevádzkovateľ, na základe Vami udeleného súhlasu, využívať.

 1. PRENOS DO TRETíCH KRAJÍN A MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIí A PROFILOVANIE

V niektorých prípadoch môže prichádzať k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín, do USA:

 • spoločnosti Google, LLC, a to pri využívaní analytických a marketingových služieb a nástrojov používajúcich súbory cookies (na základe Vášho súhlasu).
 • spoločnostiam Meta Inc a LinkedIn Corporation, a to pri zaslaní správy prostredníctvom týchto sociálnych sietí alebo v prípade interakcie s príspevkami Prevádzkovateľ

Prenos je vo vyššie uvedených prípadoch vykonávaný v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, na základe štandardných zmluvných doložiek (ktoré sú súčasťou zmluvných podmienok využívania uvedených služieb) a Prevádzkovateľ plní všetky povinnosti s prenosom spojené.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

 1. Sociálne média aodkazy na iné internetové stránky

V rámci podpory marketingu a reklamy nájdete na webovej stránke Prevádzkovateľa odkazy na rôzne sociálne siete, ako je napr. Facebook. Prevádzkovateľ si Vás týmto dovoľuje upozorniť, že po kliknutí na doplnok na internetovej stránke a prechode na sociálnu sieť začnú platiť pravidlá ochrany osobných údajov prevádzkovateľa sociálnej siete, okrem prípadov, kedy kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti alebo v prípade, ak si objednávate niektorú z platených služieb na webovej stránke, ktorá v sebe zahŕňa zverejnenie osobných údajov na sociálnych sieťach v zmysle príslušných obchodných podmienok (v takom prípade sa spracúvanie Vašich osobných údajov riadi aj týmito Zásadami a Vaše osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom v súlade s informáciami uvedenými vyššie).

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete na nasledujúcom odkaze:

 1. AKÉ SÚ vAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANíM OSOBNýCH ÚDAJOV?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

Vaše práva

Právo na prístup - Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Právo na opravu - Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.

PRÁVO NAMIETAŤ

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie) - Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov - Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Právo na obmedzenie spracúvania - Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.

Právo podať sťažnosť alebo podnet - V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Vaše práva uvedené v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené v úvode tohto dokumentu. Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

 1. PLATNOSŤ

Táto aktualizovaná verzia Zásad je platná a účinná od 04.11.2022 Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred oboznámi.